Job Weasel - Prace v Nemecku OČR v Německu: Vše, co potřebujete vědět - Job Weasel

OČR v Německu: Vše, co potřebujete vědět

Dětské nemoci jsou pro pracující rodiče skutečným strašákem. Zejména v profesích, kde není možné snadno předat své povinnosti kolegům, může nečekaná nemoc dítěte způsobit značné komplikace. Ačkoli je nepříjemné volat nadřízenému a oznamovat, že musíte zůstat doma s nemocným dítětem, zaměstnanci mají jednu výhodu: mají právo na placené volno. Podobně to funguje i pro ty, kteří dojíždějí za prací do Německa. OČR v Německu je podobné našemu českému paragrafu, ale existují určité rozdíly.

Nárok na placené volno neboli OČR v Německu

V Německu se nárok na placené volno řídí občanským zákoníkem, konkrétně § 616. Tento paragraf upravuje situace, kdy zaměstnanec nemůže krátkodobě pracovat, aniž by ztratil nárok na mzdu, jako jsou svatby nebo pohřby, ale nevztahuje se obvykle na nemoci. Proto většina pracovních smluv obsahuje klauzuli, která specifikuje použití § 616 na různé důvody s výjimkou nemoci dítěte. To znamená, že zaměstnanec nemá ze zákona nárok na placené volno, když je jeho dítě nemocné. Zaměstnavatel musí umožnit zůstat doma a pečovat o dítě, ale nemůže požadovat, aby si zaměstnanec na tuto dobu čerpal dovolenou nebo si volno později napracoval.

Zaměstnavatel má tedy povinnost umožnit zaměstnanci zůstat doma s nemocným dítětem, ale není povinen za tuto dobu vyplácet mzdu. Možnost získat placené volno existuje, ale je vzácná. Zaměstnanci dostanou obvykle pouze neplacené volno a o náhradu mzdy žádají svou zdravotní pojišťovnu. Je tedy důležité rozlišovat, kdo a jak vás platí, když se staráte o nemocné dítě a nejste v práci. Ani tato pravidla ale neplatí zcela univerzálně, o čemž se dozvíte více později.

Kdo může čerpat ošetřovné na dítě v Německu

Pokud váš zaměstnavatel nevyplácí mzdu během doby, kdy se staráte o nemocné dítě, přebírá tuto povinnost vaše zdravotní pojišťovna v Německu. Takové OČR v Německu není neomezené a máte na něj nárok jen za určitých podmínek:

 1.  Jste pojištěni v rámci zákonného zdravotního pojištění v Německu jako zaměstnanec nebo OSVČ.
 2. Vaše děti jsou zákonně zdravotně pojištěny. To neplatí u pendlerů, kdy děti mohou být pojištěny v Česku a přesto máte nárok na ošetřovné v Německu.
 3. Dítěti není více než 12 let, pokud není zdravotní stav, který vyžaduje péči rodiče.
 4. Dítě a rodič žijí ve společné domácnosti. U odloučených rodičů musí dítě fyzicky pobývat u toho rodiče, který ošetřovné čerpá.
 5. V domácnosti nežije žádná jiná dospělá osoba, která by mohla převzít péči o dítě.

Kdo nemá nárok na ošetřovné na dítě v Německu

Rodiče pojištěni v rámci soukromého zdravotního pojištění nemají nárok na ošetřovné na dítě v Německu. To platí i v případě, kdy rodiče mají zákonné pojištění, ale děti jsou pojištěny soukromě. Některé německé zdravotní pojišťovny však nabízejí speciální tarify, které mohou pokrýt výpadek vaší mzdy. Nárok na ošetřovné také nemáte, pokud se o dítě může postarat jiná dospělá osoba ve vaší domácnosti. U dvou pracujících rodičů nebude pojišťovna rozhodovat, kdo z nich může v práci týden chybět. Pokud je ale jeden z rodičů nezaměstnaný nebo na rodičovské dovolené, může pojišťovna vytvořit problémy. Ošetřovné na dítě starší 12 let nezískáte, pokud to není nezbytné vzhledem k povaze nemoci. Přestože se u dvanáctiletého dítěte očekává určitá míra samostatnosti, pokud má například zlomenou nohu a potřebuje pomoc, nárok na ošetřovné pravděpodobně mít budete.OČR

Podmínky pro čerpání OČR v Německu

Ošetřovné na dítě v Německu je určeno pro situace, kdy je dítě nemocné a nemůže navštěvovat školu nebo školku. Během pandemie mohou rodiče čerpat ošetřovné také při uzavření vzdělávacích institucí. Pro pendlerů je potřeba při žádosti o ošetřovné předložit následující dokumenty:

Jak žádat o ošetřovné na dítě v Německu

 1. Lékařské potvrzení a žádost o ošetřovné
  – Pendleři s nemocným dítětem obvykle navštíví svého dětského lékaře, který vydá potvrzení o potřebě péče o dítě.
  – Toto potvrzení je třeba naskenovat nebo vyfotit a zaslat zaměstnavateli a zdravotní pojišťovně do tří pracovních dnů od jeho vydání.
 2. Další postup při prodloužení péče
  – Pokud lékař při následné kontrole rozhodne, že dítě stále není schopné návratu do kolektivu, vystaví nové potvrzení o potřebě péče.
  – Toto nové potvrzení je třeba opět zaslat zaměstnavateli a pojišťovně, stejně jako potvrzení o ukončení péče, když je dítě opět zdravé.

Tento proces zajišťuje, že rodiče pendleři mohou efektivně čerpat ošetřovné na své nemocné dítě, a to i v případě, že dojde k prodloužení doby potřebné péče.

Formulář pro ošetřovné na dítě: Antrag auf Kinderpflege-Krankengeld

Po uzdravení dítěte a ukončení ošetřovného lékařem vám německá zdravotní pojišťovna pošle formulář Antrag auf Kinderpflege-Krankengeld k vyplnění. Do tohoto formuláře je třeba uvést následující informace:

 • Údaje o dítěti – základní informace o vašem dítěti.
 • Zdravotní pojišťovna – název a adresa pojišťovny, u které je dítě pojištěné.
 • Informace o pečující osobě – pokud jste samoživitel, uvedete to. Pokud ne, vyplníte údaje o dospělé osobě sdílející s vámi domácnost a důvod, proč se nemůže starat o dítě.
 • Mzda během nemoci – jestli jste dostávali mzdu od zaměstnavatele během nemoci dítěte.
 • Dny péče – vypíšete všechny dny, kdy jste se v daném roce o nemocné dítě starali.
 • Příjmy z podnikání – zda máte příjmy z podnikání během doby péče o dítě.
 • Závislost dítěte na péči – zaškrtnete, zda je dítě závislé na vaší péči a jestli je potřeba péče způsobena úrazem, případně jakým.
 • Předchozí ošetřovné – zda jste již byli na ošetřovném kvůli této konkrétní nemoci. Pokud má dítě opakovaně stejnou nemoc, například angínu, vyplníte, že jste již na ošetřovném byli.
 • Bankovní údaje – číslo bankovního účtu ve formátu IBAN, datum a váš podpis.

Potvrzení o příjmech od zaměstnavatele

Aby německá zdravotní pojišťovna mohla stanovit výši náhrady mzdy za dobu, kdy pečujete o nemocné dítě, potřebuje potvrzení o vašem příjmu. Tento formulář vám obvykle zašle pojišťovna po obdržení ukončeného paragrafu. Pokud jste zaměstnanec, váš zaměstnavatel zašle toto potvrzení pojišťovně za vás.

Výše ošetřovného na dítě v Německu

Od prvního dne nemoci dítěte máte v Německu nárok na 90 % své čisté mzdy, přičemž maximální denní částka činí 120,75 € (údaj pro rok 2024). Výše náhrady mzdy za dobu OČR v Německu se vypočítává z průměru vaší čisté mzdy za posledních 12 měsíců, včetně jednorázových finančních odměn, které jste během tohoto období obdrželi. Z náhrady mzdy musíte odvést příspěvky na sociální zabezpečení, zahrnující sociální, zdravotní, důchodové pojištění a pojištění péče. Platby za ošetřovné na dítě vyplacené pojišťovnou nepodléhají dani z příjmu, ale ovlivňují výši vašich daní. Při vyplňování daňového přiznání nezapomeňte zahrnout příjmy z ošetřovného na dítě.

Jak dlouho mohu čerpat ošetřovné na dítě v Německu

Do roku 2021 mohli rodiče v Německu čerpat ošetřovné na nemocné dítě po dobu až 20 pracovních dnů, přičemž každý rodič měl nárok na maximálně 10 dnů ročně. Během pandemie koronaviru se tato pravidla změnila a rodiče mohli čerpat až 30 dnů ošetřovného na dítě ročně, samoživitelé až 60 dnů. Pandemie už odezněla, ale zvýšený počet dnů ošetřovného zůstal zachován. V letech 2024 a 2025 má každý rodič nárok na 15 dnů ošetřovného na dítě ročně, zatímco samoživitelé mohou čerpat až 30 dnů. Rodiny s více dětmi mohou získat až 70 dnů ošetřovného.

Jak žádat o ošetřovné na dítě u Starke Jobs

Společnost Starke Jobs neposkytuje mzdu během doby, kdy zaměstnanci pečují o nemocné dítě. Proto musíte požádat o OČR v Německu přímo u německé zdravotní pojišťovny. Postupujte podle těchto kroků:

 1.  Odeslání lékařského potvrzení – Jakmile obdržíte od dětského lékaře potvrzení o potřebě péče, okamžitě jej vyfoťte a pošlete pomocí aplikace Starke Jobs. To by mělo být provedeno ve stejný den, kdy potvrzení získáte.
 2. Informování zdravotní pojišťovny – Bezodkladně pošlete toto potvrzení také své zdravotní pojišťovně v Německu.
 3. Postup při dalších kontrolách – Pokud lékař při další kontrole prodlouží nebo ukončí potřebu péče, postupujte stejně jako v předchozích bodech. Pošlete nové potvrzení jak nám, tak pojišťovně.
 4. Vyplnění a odeslání formuláře – Jakmile obdržíte formulář Antrag auf Kinderpflege-Krankengeld od pojišťovny, vyplňte jej a pošlete zpět na pojišťovnu.

Tento postup zajistí, že vaše žádost o ošetřovné bude správně zpracována a vy obdržíte náhradu mzdy během péče o nemocné dítě.

Když je dítě nemocné, rodičům nezáleží na ničem jiném než na jeho zdraví. Jenže peníze potřebujete tak jako tak.

Výjimky z obecných pravidel

Popisované situace se týkají běžných nemocí, jako jsou virové infekce nebo jiné krátkodobé nemoci, které postihnou jinak zdravé děti. Avšak mohou nastat závažnější případy, kdy ani 30 dní ročně nestačí. Pokud vaše dítě trpí vážnou nemocí nebo má vážný úraz, platí pro náhradu mzdy jiné právní předpisy.

Ošetřovné na dítě po vážném úrazu

Úrazy představují výjimku v oblasti ošetřovného. Pokud lékař určí, že péče o dítě po úrazu bude vyžadovat delší dobu než standardní nárok, může být ošetřovné prodlouženo. Existují však specifické situace, kdy je úraz kryt úrazovým pojištěním, a v takovém případě odpovědnost za vyplácení náhrady mzdy přebírá příslušná pojišťovna. Například, pokud k úrazu došlo ve škole, je za náhradu mzdy zodpovědná škola a její pojištění odpovědnosti. Při autonehodě pak tuto povinnost přebírá pojišťovna z povinného ručení viníka nehody. Tímto způsobem je zajištěno, že rodiče dostanou potřebnou náhradu mzdy i v případech, které vyžadují dlouhodobější péči o dítě.

OČR v Německu pro nezaměstnané rodiče

Nezaměstnaní rodiče mohou také získat ošetřovné, pokud kvůli péči o nemocné dítě nemohou nastoupit do nové práce. V Německu tuto dávku vyplácí přímo úřad práce. Během této doby mají rodiče nárok na podporu v nezaměstnanosti a Bürgergeld. Pro nezaměstnané rodiče platí stejná délka ošetřovného, tedy 15 dní na jednoho rodiče.

Ošetřovné při vážné nemoci dítěte

Pokud dítě trpí vážnou nemocí, rodiče mají nárok na ošetřovné bez časového omezení. Dítě nemusí žít ve stejné domácnosti jako rodič; nárok na ošetřovné tedy platí i pro dítě v nemocnici nebo hospici. Tento nárok vychází z § 45 odst. 4 SGB (Sozialgesetzbuch – zákon o sociálním zabezpečení) za následujících podmínek:

 • Dítě trpí vážnou nemocí v pokročilém nebo rychle postupujícím stádiu.
 • Uzdravení není možné a je nutná nebo doporučená paliativní léčba.
 • Očekává se omezená délka života dítěte v řádu týdnů nebo měsíců.

FAQ

Kdo vyplácí ošetřovné na dítě v Německu?

V Německu mohou rodiče za dny strávené péčí o nemocné dítě obdržet náhradu mzdy. Přestože někteří zaměstnavatelé tento benefit neposkytují, rodiče pojištění v rámci zákonného pojištění v Německu mají nárok na náhradu mzdy od své zdravotní pojišťovny. Tato náhrada činí 90 % čisté mzdy, vypočítané na základě průměru za posledních 12 měsíců.

Jak probíhá péče o nemocné dítě v Německu?

V Německu má každý rodič nárok na 15 dní péče o nemocné dítě ročně. Rodiče tak mohou společně čerpat až 30 dní ošetřovného ročně. Pokud mají rodiče více než jedno dítě, prodlužuje se tato doba na 35 dní pro každého rodiče, tedy celkem 70 dní ročně. Samoživitelé mají nárok na 30 dní péče o jedno dítě a až 70 dní při více dětech. Pro získání náhrady mzdy od zdravotní pojišťovny je třeba předložit lékařské potvrzení zaměstnavateli a pojišťovně.

Kolik činí OČR v Německu?

Ošetřovné v Německu představuje 90 % čisté mzdy, vypočítané z průměru za posledních 12 měsíců, s maximální denní částkou 120,75 €. Z této částky jsou odváděny příspěvky na sociální pojištění (zdravotní, důchodové a pojištění péče). Ošetřovné nepodléhá dani z příjmu, ale ovlivňuje výši progresivní daně, takže jej musíte uvést v daňovém přiznání.

Shrnutí

Kinderkrankengeld, neboli ošetřovné na dítě v Německu, je služba poskytovaná zdravotními pojišťovnami, které vyplácejí náhradu mzdy rodičům pečujícím o nemocné dítě. Tento benefit se uplatní, pokud zaměstnavatel nevyplatí mzdu za dobu péče. Aby byl rodič oprávněn k čerpání ošetřovného, musí splňovat několik podmínek: být pojištěn ve veřejném zdravotním pojištění v Německu, mít dítě mladší 12 let (s výjimkami popsanými dříve) a doložit lékařské potvrzení od dětského lékaře.

Zanechat komentář