Job Weasel - Prace v Nemecku Equal Pay jako zásada rovné mzdy v Německu - Job Weasel

Equal Pay jako zásada rovné mzdy v Německu

Equal Pay: Stejné mzdy v Německu v agentuře i ve firmě

Princip rovnosti mezd, známý jako Equal Pay, má velký význam v oblasti dočasné práce (Zeitarbeit). Cílem principu Equal Pay je zajistit, aby zaměstnanci agentury dostávali za svou práci stejnou finanční odměnu jako jejich stálí kolegové ve firmě. Ale co to vlastně znamená „rovná odměna“? Jaké jsou výhody a nevýhody právního principu rovné odměny pro zaměstnance personální agentury? Jakým způsobem se vypočítá nárok na rovnou odměnu a za jakých okolností se nemusí rovná odměna vyplácet?

Equal Pay zaručuje rovnou mzdu

Equal Pay doslova znamená „stejná mzda“ a vztahuje se k principu rovnosti mezd, a to jak mezi muži a ženami, tak mezi stálými zaměstnanci a zaměstnanci personálních agentur. Cílem je zajistit rovnost mezi zaměstnanci a aktivně předcházet diskriminaci založené na pohlaví nebo zaměstnaneckém statutu. Téma Equal Pay je zvláště v oblasti dočasné práce stále důležitější. Cílem Equal Pay je zajistit, aby zaměstnanci agentury dostávali od zaměstnavatele stejnou odměnu za svou práci jako zaměstnanci firmy na srovnatelných pozicích. Nárok na stejnou mzdu je stanoven v § 8 zákona o dočasném zaměstnávání a obecně se uplatňuje vždy, když je zaměstnanec v dočasné práci nejméně devět měsíců nepřetržitě zaměstnán v rámci agentury.

Co všechno se počítá v rámci Equal Pay?

Princip rovné odměny zahrnuje několik aspektů, které mají zajistit, že všichni zaměstnanci jsou spravedlivě placeni za svou práci. To zahrnuje stejnou odměnu pro muže a ženy pracující ve stejných nebo srovnatelných pozicích. Stejně tak zaměstnanci agentury by měli dostávat stejnou odměnu jako jejich stálí kolegové, pokud vykonávají stejnou práci. Nejde pouze o běžnou mzdu, ale také o další příplatky, které jsou poskytovány v souvislosti s pracovním poměrem. Sem patří například odvětvové příplatky, příplatky za směny a příspěvky na spoření. Také příležitostné benefity, jako je firemní automobil nebo firemní mobil, mohou být součástí mzdy, na kterou mají agenturní pracovníci nárok, pokud ji dostávají jejich stálí kolegové na stejné pracovní pozici.

Pokud společnost zaměstnává pouze agenturní pracovníky a nemá stálé zaměstnance, musí zaměstnavatel vypočítat fiktivní odměnu, kterou by dostal agenturní zaměstnanec coby stálý zaměstnanec. Při tomto výpočtu je však nutné také brát v úvahu tzv. princip „Besitzstandswahrung“ (ochrana dosaženého postavení). Tento princip zajišťuje, že zaměstnanec agentury, který již vydělává více než stálý zaměstnanec, nesmí být znevýhodněn oproti svému dosavadnímu postavení.

Kromě rovné odměny existuje také princip rovného zacházení (Equal Treatment). Tento princip znamená, že zaměstnanci agentury v klientově společnosti by měli mít zajištěny stejné pracovní a zaměstnanecké podmínky, jaké mají stálí zaměstnanci. To zahrnuje například délku pracovní doby, odpočinky, přestávky a noční práci. Rovné zacházení se tedy nevztahuje pouze na mzdu, ale na všechny pracovní podmínky. Tento princip rovného zacházení je zakotven v § 8 zákona o dočasném zaměstnávání.

Kdy má zaměstnanec agentury nárok na stejnou mzdu jako kmenový pracovník?

Princip rovného platu vstupuje do platnosti po devíti měsících práce u jedné firmy, což přinesla zmíněná regulace od dubna 2021. Během prvních devíti měsíců zůstávají zachovány stávající pravidla. Po uplynutí této doby je plat zaměstnanců agentur upraven na úroveň, kterou obdrží jejich kolegové přímo ve firmě za stejnou práci na stejných pozicích. To zahrnuje všechny příplatky a odměny. Pokud dojde k krátkodobému přerušení pracovního poměru do tří měsíců, není to nijak ovlivněno principem rovnosti. Pokud však přerušení trvá déle, výpočet se aktualizuje. Zaměstnanci agentur mohou využít právo na informace o platech svých kolegů, aby se ujistili, že je dodržována zásada Equal Pay.

Equal Pay se neuplatňuje vždy

Existuje několik situací, ve kterých princip Equal Pay není uplatňován. Jednou z výjimek jsou smluvní ustanovení, jako například smlouva o odvětvových příplatcích, která umožňují odchylky od zásady rovné odměny. V takových případech může dojít ke speciálním dohodám ohledně odměn, které se liší od běžného principu rovné mzdy. Další výjimkou je tzv. domněnka rovnosti. V této situaci zákonodárce předpokládá, že zaměstnanec agentury je spravedlivě odměňován, pokud jeho mzda odpovídá již stanovené tarifní odměně. Pokud je tedy zaměstnanec agentury placen podle tarifu, není v tomto případě aplikován princip Equal Pay.

Možné výjimky z principu Equal Pay

Změny a odchylky od právního principu Equal Pay jsou možné, zejména v případě platnosti odvětvových tarifních smluv. Jednou z odchylek je odvětvový příplatek, který znamená postupné zvyšování tarifních mezd agenturních pracovníků, aby se přiblížily mzdám zaměstnanců přímo zaměstnaných ve firmě. Tato odchylka je však vázaná na určitá kritéria. Agenturní pracovník musí po nejpozději 15. měsících zaměstnání ve stejné firmě obdržet stejnou mzdu jako jejich srovnatelní kolegové. Pokud neexistuje tarifní smlouva pro kmenové zaměstnance, musí se mzda agenturního pracovníka srovnávat s tarifním platem srovnatelných pracovníků v odvětví Zeitarbeit. Kromě toho agenturní pracovník postupně zvyšuje svou mzdu na srovnatelnou úroveň po šestitýdenním zaškolení.

Důležité je, že pokud agenturní zaměstnanec již pracoval pro stejnou firmu v minulosti a přerušení mezi nasazeními nepřesáhlo tři měsíce, předchozí pracovní doby se sčítají. Toto pravidlo platí i tehdy, když předchozí nasazení zprostředkovala jiná personální agentura. To znamená, že i při změně personální agentury agenturní pracovník stále má nárok na princip Equal Pay. Pravidlo domněnky je zavedeno, když je agenturní pracovník již tarifně odpovídajícím způsobem odměňován v rámci odvětví a dostává stejnou odměnu jako kmenoví zaměstnanci. V tomto případě se předpokládá, že agenturní pracovník je spravedlivě placen a dodržuje se princip rovné mzdy.

Za porušení zásady rovné mzdy hrozí zaměstnavatelům postih

Porušení principu rovné odměňování, tj. Equal Pay, má pro podniky vážné následky a sankce. Zaměstnanci, kteří byli postiženi nespravedlivým platem, mají právo požadovat dodatečnou platbu, která by kompenzovala rozdíl mezi jejich dosavadním platem a částkou, která jim náleží podle zásady Equal Pay. Pro podniky, které vážně porušují tento princip, mohou nastat i další právní důsledky:

  • Pokuty: Spolková agentura práce může nařídit podnikům pokuty až do výše 500 000 eur za porušení zásady Equal Pay. Tato pokuta slouží jako odstrašující opatření a trest za nedodržení zákonných požadavků na rovné odměňování.
  • Odebrání povolení: V extrémních případech, kdy jsou porušení velmi závažná, může být podnikům odebráno povolení k poskytování pracovních sil. Toto opatření je navrženo tak, aby zamezilo dalším neoprávněným praktikám a zajistilo dodržování principu Equal Pay.

Sankce mají za cíl podpořit dodržování rovného odměňování a zajistit, aby zaměstnanci byli spravedlivě placeni za svou práci bez ohledu na formu zaměstnání či zaměstnavatele.

Jaký je rozdíl mezi Equal Pay a Equal Treatment?

Rozdíl mezi zásadami Equal Pay a Equal Treatment je zásadní a zahrnuje různé aspekty zaměstnaneckých práv v kontextu dočasné práce. Equal Pay, jak již bylo zmíněno, se zaměřuje na finanční rovnost mezi zaměstnanci agentury a kmenovými zaměstnanci. Jde o zajištění toho, aby zaměstnanci agentury po určité době práce ve stejné firmě dostávali stejný plat jako jejich kolegové na stejných pozicích. Tato zásada klade důraz na eliminaci finanční nerovnosti mezi zaměstnanci v dočasné a pevné práci. Na druhou stranu zásada Equal Treatment se neomezuje pouze na finanční aspekty, ale rozšiřuje se na celkové zacházení se zaměstnanci. Jedná se o zajistění rovnocenného zacházení se zaměstnanci agentury ve srovnání s pevně zaměstnanými kolegy v rámci pracovních podmínek. To zahrnuje pracovní dobu, dovolenou, možnosti dalšího vzdělávání a obecně všechny aspekty, které ovlivňují jejich pracovní život.

Zásada Equal Treatment má za cíl eliminovat jakékoli nevýhody nebo diskriminační praktiky, které by mohly postihovat zaměstnance agentury v porovnání s pevně zaměstnanými kolegy. Je zaměřena na zajištění rovných pracovních podmínek pro všechny zaměstnance, bez ohledu na to, zda jsou zaměstnáni dočasně nebo pevně. Obě zásady mají společný cíl – zajistit spravedlivé a rovnocenné zacházení se všemi zaměstnanci, bez ohledu na formu zaměstnání. Zajištění finanční i pracovní rovnosti má pozitivní vliv na všechny zúčastněné strany a přispívá k pozitivním vztahům mezi zaměstnanci a zaměstnavateli.

Časté otázky: Equal Pay – zásada rovného zacházení v rámci Zeitarbeit

1. Kdy je povinné uplatnit zásadu Equal Pay?

Zákon garantuje princip Equal Pay pro všechny zaměstnance v agenturní práci. Po devíti měsících nepřetržitého zaměstnání mají zaměstnanci nárok na stejný plat jako jejich kolegové ve stálém zaměstnání.

2. Co se děje po 9 měsících práce na dočasný pracovní poměr?

Po devíti měsících práce pro personální agenturu mají zaměstnanci nárok na zákonný Equal Pay. V případě, že platí tarifní dohoda o Equal Pay, uplatní se nárok až po 15 měsících práce.

3. Co je tarifní Equal Pay?

V případě platnosti kolektivní smlouvy s odvětvovými příplatky jsou mzdy zaměstnanců postupně upravovány. Tarifní Equal Pay znamená, že výše mzdy zaměstnance závisí na délce jeho pracovního působení u jedné firmy.

Shrnutí:

V oblasti dočasné práce (Zeitarbeit) je kladen stále větší důraz na zásadu rovného zacházení (Equal Pay). Cílem je zajištění spravedlivé odměny za stejnou práci a prevence diskriminace zaměstnanců v dočasné práci. Zákonná opatření a kolektivní smlouvy mají zajistit, že zaměstnanci agentury po určité době obdrží stejný plat jako jejich kolegové ve stálém zaměstnání. Zaměstnanci by měli být obeznámeni se svými právy a v případě pochybností nebo porušení zásady Equal Pay by měli podniknout vhodné kroky. Samozřejmě by mělo být v zájmu zaměstnavatelů dosáhnout rovnosti mezi zaměstnanci a aktivně předcházet případným nerovnostem.

Zanechat komentář